Aktivnosti udruge

Predstavnici Udruge održali su u Kolanu 11.09.2018. i 27.09.2018. sastanke sa Načelnikom Općine Kolan na kojima se razgovaralo o zajedničkoj suradnji Udruge Gajac i Općine Kolan u ostvarenju ciljeva i djelatnosti Udruge. Sačinjene su promemorije sa tih sastanaka koje možete vidjeti ovdje:Pismo načelniku (PDF, 0.1 MB)


Promemorija 11.09.2017 (PDF, 0.3 MB)


Promemorija 27.09.2018 (PDF, 0.3 MB)

U Novalji je 21. ožujka 2018. godine (srijeda) u Gradskoj vijećnici održano javno izlaganje PRIJEDLOGA II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE. Javnom izlaganju nazočili su predstavnici Uprave Udruge i tri zainteresirana vlasnika apartmana u Gajcu. Tom prilikom Predsjednica se osvrnula na izmjene važećeg Plana koje se tiču Gajca.
Nakon toga Udruga je u zadanom roku uputila pisane primjedbe Gradu Novalji, Upravnom odjelu za poslove samouprave i uprave, Odsjeku za prostorno uređenje i komunalni sustav, te Gradonačelniku Grada Novalje. Tekst primjedbi možete vidjeti u prilogu.

Primjedbe o javnoj raspravi (PDF, 4 MB)

Nakon redovne Skupštine Udruge u ljeto 2017.godine Uprava Udruge je 06.11.2017.g. uputila Gradu Novalja Prijedlog plana komunalnih aktivnosti u naselju Gajac u 2018. godini. Tim Prijedlogom obuhvaćene su samo one aktivnosti koje traže urgentno rješenje, a nisu opterećene velikim financijskim ulaganjima, te dan osvrt na radove koji su bili predloženi a nisu realizirani u 2016. i 2017. godini.
Udruga je zaprimila odgovor Grada Novalje, Odsjeka za prostorno uređenje i komunalni sustav od 20.11.2017. godine u kojem se navode aktivnosti koje su već u međuvremenu poduzete i koje se namjeravaju još poduzeti.
Uprava je zahvalila na tom odgovoru, iako nije posve s time zadovoljna, jer se rješenje nekih problema čini ovisnim o dogovoru sa firmom "Kaštel 2" d.o.o. kao da su u vlasništvu te firme i javni putevi koji vode do mora i infrastruktura Gajca koja se nalazi na tom zemljištu.
Naime, putevi koji vode do mora, kao i putevi koji vode do prepumpne stanice kanalizacije, u novoj katastarskoj izmjeri smješteni su na katastarskoj čestici na koju je kao vlasnik upisana firma "Kaštel 2" d.o.o, tako da ispada da ni vlasnici odnosno gosti Gajca nemaju javnih putova i staza do mora, a niti "Komunalije" d.o.o. i "Arburoža" d.o.o. do prepumpne stanice i infrastrukture kanalizacije. Povremeno se čuju i prijetnje da će nam biti zabranjeno kretanje po tim putevima odnosno korištenje zemljišta koje već 30 godina nesmetano koristimo kao javne zelene površine.
Udruga je osporavala tu javnu izmjeru osobito glede priobalnog zemljišta i parkirališta, ističući da su zajedničko vlasništvo Gajčana, i u tom postupku je doneseno najnovije rješenje Državne geodetske uprave od 27.10.2017, kojim je prigovor Udruge u novoj izmjeri odbačen. Udruga je protiv tog rješenja pokrenula upravni spor pred Upravnim sudom u Rijeci.

Prilog 1: Prijedlog plana komunalnih aktivnosti
Prilog 2. Odgovor Grada Novalje na taj Prijedlog
Prilog 3. Pismo Uprave od 14.12. 2017.U Gajcu se tijekom ljeta ove godine potpisivala peticija kojom su vlasnici izrazili svoje PROTIVLJENJE da se (najavljenim) izmjenama Prostornog plana uređenja Grada Novalje PREDVIDI BILO KAKVA MOGUĆNOST IZGRADNJE OBJEKATA NA POJASU ZEMLJIŠTA UZ MORE i da se time PROMIJENI NAMJENA zemljišta, koje je prema važećem Planu određena kao: „ pojas 70 metara uz definiranje ograničenja gradnje za komunalnu infrastrukturu te uređenje javnih površina“. Prikupljeno je ukupno 602 potpisa i Uprava Udruge je zatražila sastanak sa Gradonačelnikom, gosp. Antom Dabo, kako bi se prezentirao stav Udruge i vlasnika te članova njihovih užih obitelji glede namjeravane izgradnje Wellness centra sa restoranom na zemljištu uz more koje sada služi kao javno dobro svima u Gajcu.
Sastanak je održan 4. rujna u Novalji. Gradonačelnik nije posebno komentirao primljenu peticiju, (uz jednu uzgrednu napomenu da je dobio informaciju da neki vlasnici u Gajcu podržavaju izgradnju Wellness centra ), postavljajući pitanje u ime koga nazočni predstavnici Udruge nastupaju, na što mu je odgovoreno da je to stav Uprave Udruge i jednoglasno zauzeti stav na Skupštini Udruge 29.srpnja ove godine te mišljenje spomenutih 602 potpisnika Peticije.
Gradonačelnik je predstavnicima Udruge prezentirao idejni projekt Wellness centra koji bi se trebao graditi po prihvaćanju II Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novalje, koja je u izradi, a prema kojoj se predviđa „promjena obuhvata obvezne izrade Urbanističkog plana uređenja(UPU) za građevinsko područje naselja Gajac, da se UPU-om obuhvati i priobalni dio zbog utvrđivanja detaljnijih uvjeta gradnje“. Idejni projekt predviđa izgradnju Wellness centra sa restoranom na lokaciji južne granice sa zonom B, veličine cca 600 m2, visine P+1 (4 do 5m), sa izgradnjom dva unutarnja bazena te vanjskog bazena uz postojeću šetnicu. Prema izjavi Gradonačelnika, tvrtka „Kaštel2“d.o.o.(direktor Danijel Ropuš) bi se odrekla ostatka zemljišta koje nije potrebno za Wellness centar u korist javne upotrebe. Nije prezentiran način na koji bi se to realiziralo. Gradonačelnik je zagovornik izgradnje Wellness centra uz obrazloženje da se time dobiva nova kvaliteta naselja Gajac i mogućnost produženja sezone, a uz to bi se trajno maknula sadašnja birtija „Jež“ koja se nalazi na toj lokaciji.
Predstavnici Udruge izrazili su svoj stav izražen u predanoj peticiji, a sada se to želi i detaljnije obrazložiti;
Svjesni smo da su u stjecanju vlasništva nad priobalnim zemljištem u Zoni A „veliki igrači“ u pitanju , i da se zato traži izmjena Plana koju bi očito financirao vlasnik tvrtke „Kaštel2“ (čije prezime nikako ne možemo saznati), ali mi to ne možemo dopustiti. Svi „vlasnici“ od časa kada je „Gortan“ d.d. prodavao zemljište koje nije imao u pretvorbi znali su za tu namjenu i korištenje zemljišta, dakle znali su što su „kupili“, naime da su „ kupili“ izgrađeno zemljište koje već 30 godina neometano služi svima kao javna zelena površina za sunčanje i rekreaciju, a koje je kao takvo bilo određeno od samog početka PUP-om TSN Gajac prema kojem je Gajac građen. Tu namjenu je, vodeći teške bitke kroz gotovo 20 godina, Udruga je uspjela sačuvati, a sada je (u prosincu 2016. g.) donesena Odluka o izradi II Izmjene PPUGNovalje, čemu se protivimo. Želeći da ljudi u Gajcu konačno saznaju istinu, jer 98% ljudi se do sada nije to znalo i mirno je koristilo to zemljište prema njegovoj namjeni, krenuli smo u sakupljanje potpisa za peticiju. Ističemo da smo mi vlasnici apartmana u apartmanskom turističkom naselju, da smo kupujući apartmane platili i ono što su prvi vlasnici financirali, dakle i predmetnu parcelu i njeno komunalno i hortikulturno uređenje, te da se gradnjom bitno smanjuje vrijednost naše imovine. Na našoj stranici objavljeni su relevantni dokumenti o nastanku TSN Gajca (U rubrici „ Nastanak Gajca “), iz njih se vidi da je građevnom i uporabnom dozvolom ovo zemljište obuhvaćeno i izgrađeno kao uređena javna zelena površina i tako se koristi i danas.
Nitko ne kupuje apartman u Gajcu zbog njegove građevinske vrijednosti! To moraju i lokalne vlasti poštivati i s pravom očekujemo da pomognu razrješiti ovu nemoguću situaciju prema kojoj je hortikulturno uređeno priobalno zemljište sa pristupnim putovima do mora, komunalnom infrastrukturom (kanalizacija, odvodnja oborinske vode) u vlasništvu firme sa kapitalom od 21.000 kn. Mogućnost izgradnje Wellness centra sa restoranom i vanjskim površinama za potrebe tog centra bi za vlasnika značilo enormno povećanje vrijednosti zemljišta u odnosu na ono što je kupio, a za nas bitno smanjenje vrijednosti naših apartmana ! Zašto se pogoduje krupni kapital? Sadržaj wellnes centra (sauna, teretane, bazeni, masaže, frizerske usluge,kozmetički tretmani, relax zone za opuštanje i duševne aktivnosti, vanjske površine za rekreaciju korisnika wellnessa, restoran za zdravu prehranu, što bi otprilike bio sadržaj tog centra, apsolutno je nepotreban za Gajčane! Pa, u Gajcu se niti jedan frizerski salon ne može održati kroz sezonu! Što će nam saune kod 40 stupnjeva C? Pa onda pitanje gdje bi se parkirali korisnici wellnessa? Naravno na našim parkiralištima, koja su sada pretvorena u javno dobro u općoj uporabi na upravljanju Grada Novalje, ( a izgradnju kojih smo svi mi platili), zatim gdje bi išli pristupni putevi na javnu cestu? Kako bi bila ograđena parcela Wellness centra? Koliku površinu bi ta parcela imala? Koliko bi apartmanima taj objekat smetao vidiku? I gdje bi bio kraj apetitima „vlasnika“?
I konačno, a što je bitno, UPU-om za Kolanjski Gajac predviđa se na susjednom zemljištu , ali izvan pojasa od 70m, izgradnja hotela u kojem će sigurno biti mjesta za neke od sadržaja Wellness centra.
Da sažmemo: TSN Gajac je vrijedno urbanistički i arhitektonski projektirano i dovršeno naselje, tako da promjena PPUGNovalje u izloženom smislu za nas znači nasilnički čin. Sačuvaj nas, Bože!Problemi zelenog pojasa uz more u Gajcu


Zemljište uz more koje zajednički mirno koristimo od početka nastanka Gajca 1987. godine nije do sada ograničavala tvrtka „Kaštel2“d.o.o. iz Novalje, koja je upisana kao vlasnik u zemljišnim knjigama, i to kao sljednik ranije tvrke „Ciklama“ d.o.o, koja je pak od nevlasnika „Gortana građevinarstvo“d.d. „kupila“ to zemljište i dalje preprodavala. To zemljište predstavlja izgrađeno zemljište u naselju, privedeno namjeni po PUP-u prema kojem je Gajac građen, i u stvarnosti služi svima kao dobro u općoj uporabi, a održava ga godinama tvrtka „Arburoža“ kao javnu zelenu površinu po ugovoru sa Gradom Novaljom iz sredstava komunalne naknade, koju mi plaćamo u najvišem iznosu.


Međutim, to je zemljište u obnovi zemljišnih knjiga upisano kao „uređena plaža“ u privatnom vlasništvu tvrtke „Kaštel2“d.o.o. iz Novalje.


Udruga je još 2002. godine pokrenula parnični postupak radi utvrđenja ništavosti tri ugovora o kupnji dijelova onda jedinstvene građevinske parcele Zone A (k.č. 1816/1 k.o.Novalja), temeljem kojih je „Ciklama“ d.o.o. ishodila presude po priznanju stjecanja vlasništva od „Gortana građevinarstvo“d.d. i upisana kao vlasnik zemljišta. „Gortan“d.d. je nastupao kao vlasnik tog zemljišta iako ga nije imao u pretvorbi, o čemu je Fond za privatizaciju obavijestio direktora te tvrtke prije navedene prodaje, dakle znao je za to, a Sud u Pagu nije provjerio stanje vlasništva prije nego što je proveo te tri presude o priznanju vlasništva u zem. knjigama.


Odllukom Ustavnog suda Republike Hrvatske od 14. prosinca 2014. nakon 5 godina definitivno je na našu štetu završen taj postupak i odbijen zahtjev Udruge. Ustavni sud je u obrazloženju svoje odluke, ne ocjenjujući pobliže iznesene prigovore u ustavnoj tužbi, tužbu odbio, navodeći doslovno: „Pri tome Ustavni sud smatra ustavnopravno prihvatljivim stajalište sudova izraženo u osporenim presudama prema kojem, prodaja tuđe stvari ne čini takav ugovor ništavim“. Institucije Države su time potvrdile otimačinu zemljišta iz cjeline naselja i njegove funkcije da bude zajednička zelena površina za sunčanje i rekreaciju bez koje naši apartmani nemaju vrijednosti.


Navedena odluka Ustavnog suda, po našem mišljenju, protivna je i pravu i pravičnosti i nije odgovorila na bitne prigovore o povredi ustavnog prava na pravično suđenje navedeno u ustavnoj tužbi. Pogotovo jer se je Udruga pozvala na presudu Općinskog suda u Pagu broj 52/02 od 23.6.2003. kojom je isti sud u identičnoj situaciji pravomoćno proglasio jedan od navedena tri ugovora ništavim.


U nastojanju da se na toj površini uredi još jedno košarkaško igralište i da se ta površina zaštiti izgradnjom zidića odnosno rampe koja će onemogućiti prolaz vozila, u Gradu Novalji su nas upozorili da to ne možemo tražiti bez dopuštenja upisanog vlasnika - tvrtke „Kaštel2“. Zbog toga obavili smo razgovore sa gospodinom Danijelom Ropušom, direktorom tvrtke, koji nije pristao dati potpis za to uređenje igrališta. Naprotiv, upozoreni smo da postoji zahtjev vlasnika tvrtke iz Austrije, da se na ovoj površini izdvoji zemljište za izgradnju Wellness centra sa restoranom, površine objekta cca 600m2, visine 5 m, sa okućnicom od cca 3000 m2, dok bi ostali dio priznao javnim dobrom u općoj uporabi. Ovakvo rješenje podržava i Grad Novalja koji je donio Odluku o izradi II.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novalje 13. prosinca 2016. godine sa obrazloženjem da se odredi : „- promjena obuhvata obvezne izrade Urbanističkog plana uređenja (UPU) za građevinsko područje naselja Gajac, da se UPU-om obuhvati i priobalni dio zbog utvrđivanja detaljnjih uvjeta gradnje“.


Smatramo da bi promjena namjene tog zemljišta i određivanjem mogućnosti gradnje čvrstih objekata bila na štetu svih nas i da se tome trebamo oprijeti svim zakonitim sredstvima.Odluka Ustavnog suda


Obrazloženje razloga naše ustavne tužbe


Na Skupštini Udruge održanoj 30. srpnja 2016. donijet je novi Statut Udruge. Novi Statut je usklađen sa odredbama Zakona o Udrugama i njime je promijenjeno sjedište Udruge te promjena osoba ovlaštenih za zastupanje Udruge te izvršen izbor novih članova tijela Udruge. Statut je u zakonskom roku predan Uredu državne uprave u Lićko-senjskoj županiji, Ispostavi u Novalji, radi upisa promjena u Registar udruga Republike Hrvatske.


Statut Udruge


Udruga je nakon održane skupštine Udruge u srpnju 2013. godine uspostavila dobru suradnju sa gradonačelnikom Grada Novalje, gosp. Antom Dabom, i općenito s vlastima u Novalji, i podnijela prijedlog akcija koje bi bilo potrebno poduzeti kako bi Gajac bio dobro uređeno naselje. Prijedlog je uručen Gradonačelniku, Gradskom vijeću Novalje i Mjesnom odboru Gajac.

Također odgovarajući prijedlog aktivnosti Udruga je podnijela i Općini Kolan, Načelniku Kolana i Gradskom vijeću, i očekuje da će već ove godine biti vidljiv rezultat novog ozračja i te suradnje.

Prijedlog Gradu Novalja

Prijedlog Općini Kolan


Na prijedlog Grada Novalje Udruga je predložila članove Uprave koji će kao predstavnici Udruge sudjelovati u radu Gradskog vijeća Grada Novalje, što će, vjerujemo, biti učinkovito za boljitak i Novalje i Gajca.

Prijedlog Gradskom vijeću Grada Novalje


Uprava Udruge je pregledom Interneta u studenom 2011. godine ustanovila da je u gruntovnici Općinskog  suda u Pagu otvorena nova zemljišna knjiga za dio k.o. Novalja koji se odnosi na Zonu A Turističko stambenog naselja Gajac i da je važeća zemljišna knjiga stavljena van snage, a to znači da je stupila na snagu i nova katastarska izmjera koja je bila na javnom izlaganju tijekom ljeta 2010. i 2011. godine.
Udruga je najprije usmeno urgirala kod Ministarstva pravosuđa ističući da nisu riješeni prigovori Udruge ni pojedinih vlasnika koje su podnijeli tijekom javnog katastarskog izlaganja pa da nije mogao stupiti na snagu novi katastarski operat niti j zatvoriti postojeću zemljišnu knjigu u koju su bili u najvećem broju konačno upisani vlasnici koji su deset godina prije toga preko Agencije Marcon zatražili upis svog vlasništva.  Potom je 8. prosinca 2011. Udruga uputila i pismeno  dopis Ministarstvu pravosuđa u kojem je iznijela prigovore na postupanje Državne geodetske uprave, Općinskog suda u Pagu i Ministarstva pravosuđa.
Pregledom Interneta tom prilikom ustanovljeno je da nije objavljen akt Ministarstva pravosuđa od 28. 6. 2011. kojim je to Ministarstvo navodno dalo suglasnost na katastarsku izmjeru, kao i da nije objavljen oglas o otvaranju nove zemljišne knjige, što je zakonska pretpostavka za otvaranje nove knjige. Stoga je Udruga navedenim dopisom zatražila da joj se taj akt dostavi, a uz to da se predstavnicima Uprave omogući uvid u dva predmeta koje je Udruga pokrenula kod tog Ministarstva još 2008. i 2009. godine.

Dopis Udruge Ministarstvu pravosuđa od 8. prosinca 2011.g.

Ministarstvo pravosuđa nije udovoljilo traženju Udruge, nego se u odgovoru na dopis Udruge samo pozvalo na Odluku o katastarskoj izmjeri iz 2003. godine koju je donijela Državna geodetska uprava uz suglasnost Ministarstva pravosuđa.
Tom Odlukom uopće nije bilo izrijekom određeno da će se nova izmjera provoditi i za Zonu A TSN Gajca koja spada u k.o. Novalju. U obrazlaganju Odluke o katastarskoj izmjeri za dio k.o. Novalja vlasnicima je bilo rečeno da je nova izmjera potrebna jer je stara nepodobna za korištenje jer datira još iz vremena Austrougarske i sačinjena u mjerilu 1:2904, što nije bila istina u odnosu na Gajac, jer je na teret vlasnika 1999. godine najsuvremenijim načinom Gajac kompletno katastarski izmjeren i katastarski operat sačinjen u mjerilu 1: 500 stavljen u primjenu 2.000 godine, te su na temelju toga izdavani izvatci iz katastra. Dakle nikakva nova izmjera nije bila potrebna, a niti je faktički vršena, nego je prerađen postojeći elaborat katastra i potrošeni ogromni iznosi novca. Cilj je te nove izmjere da se vlasnike apartmana upiše samo na apartman, a zajednički dijelovi građevne parcele obuhvaćene građevnom dozvolom u skladu s PUP-om prema kojem je Gajac nastao, preparceliraju u nevjerojatni broj novih parcela i tu upišu kao vlasnici fantomske firme ?Ciklama?d.o.o. i druge kojima je „Ciklama?te nekretnine dalje prodavala, te pravo upravljanja Grada Novalje na svim parkiralištima i svim dijelovima unutar Kazeta Zone A TSN Gajca koji nisu neposredno pod zgradama.

Udruga je brojne prigovore iznijela Ispostavi katastra u Novalji, Vodovodna ul.3, koja je provodila izlaganje ( gosp. Prica koji je bio član povjerenstva za novu izmjeru i u tom svojstvu primao izjave stranaka)) još  u tijeku postupka izlaganja podataka nove izmjere k.o. Novalja, i priložila je stručno mišljenje geodetske tvrtke „IG Ured?u kojem se detaljno opisuje zašto nova izmjera nije prihvatljiva za vlasnike apartmana u Gajcu. To stručno mišljenje koje je sastavni dio očitovanja/ prigovora Udruge danog u postupku javnog izlaganja Državna geodetska uprava, Područni ured katastra Gospić, Ispostava u Novalji, kao prvostupanjsko tijelo u ovom upravnom postupku, nije ocijenila niti donijela rješenje o prigovoru, a niti su Ministarstvo pravosuđa  te Državna geodetska uprava u Zagrebu kojima je to očitovanje dostavljeno radi vršenja nadzora nisu reagirali.


Udruga je 16. veljače 2012. izjavila žalbu Državnoj geodetskoj upravi, Središnjem uredu u Zagrebu, kao drugostupanjskom tijelu, zbog nedonošenja rješenja o prigovoru Udruge danog tijekom javnog izlaganja nove katastarske izmjere. Uz žalbu je priložila navedeno očitovanje/ prigovor od 14. 9. 2010. i potvrdu pošte o predaji prigovora preporučeno putem pošte 15. 9. 2010. Prigovor je Udruga posebnim podneskom dopunila još u tijeku izlaganja 15.3. 2011. godine, požurujući rješenje prigovora i uz ovu dopunu ponovno priložila stručno mišljenje „IG Ureda?i priložila potvrdu pošte o predaji tog podneska preporučeno putem pošte 15. 3. 2011. godine.
Dana 10. 11. 2011. Udruga je drugi put požurila rješenje prigovora i uz žalbu priložila i potvrdu o predaji te pošiljke preporučeno putem pošte 11.11.2011.

Državna geodetska uprava dostavila je žalbu (da li sa svim prilozima?), Područnom uredu za katastar Gospić Ispostavi-Odsjeku za katastar nekretnina Novalja, Odsjeku za katastar nekretnina Novalja dopisom od 20.2. 2012. godine i zatražila izvješće zašto rješenje nije doneseno u propisanom roku.
Prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku Državna geodetska uprava, Središnji ured, kao drugostupanjsko tijelo bio je dužan donijeti rješenje o žalbi. Umjesto da riješi upravnu stvar Središnji ured dostavio je Udruzi 24. 4. 2012. obavijest u kojoj navodi da povjerenstvo za izlaganje podataka nove izmjere k.o. Novalja nije zaprimilo prigovor Udruge, te da je Odlukom ravnatelja Državne geodetske uprave od 28.11. 2011. stavljen u primjenu katastarski operat za dio k.o. Novalja koji obuhvaća i cijelo apartmansko naselje Gajac.
S obzirom da rješenje o žalbi zvog ?šutnje administracije?nije donijeto, Udruga će nakon ispunjenja pretpostavke iz Zakona o upravnim sporovima pokrenuti upravni spor.


Žalba zbog nedonošenja rješenja o prigovoru Udruge danog u tijeku javnog izlaganja nove katastarske izmjere na području grada Novalje

Odgovor od Državne geodetske uprave od 20.02.2012.

Odgovor od 18.04.2012.


Udruga je zatim podnijela 14. veljače 2012. Državnoj geodetskoj upravi , Središnjem uredu, zahtjev da to tijelo izvši nadzor na postupkom izlaganja katastarske izmjere. U tom zahtjevu naveden je kronoški tijek postupka katastarske izmjere i prigovori na novu izmjeru, prilažući opet mišljenje stručnjaka geodetske struke „IG Ureda?iz Zagreba i brojne druge priloge, te tražeći da se uvaže primjedbe i prigovori Udruge i pojedinih vlasnika.
Umjesto da se konačno pokrene administrativna mašinerija i utvrdi zašto je bilo potrebno i koji je cilj izrade novog katastarskog elaborata, dvostruko nepreciznijeg u odnosu na postojeći iz 2.000. godine, i to protivno volji vlasnika izražavanoj tijekom svih godina, počam od 2003. godine, Državna geodetska uprava, Središnji ured, dao je očitovanje od 6.03. 2012. u kojem je samo dostavilo dokumentaciju - Odluku o katastarskoj izmjeri na području Grada Novalje za dio k.o. Novalja , te druge suglasnosti i potvrde , utvrđujući opet bez obrazložene ocjene prigovora Udruge da je postupak proveden sukladno propisima.
Što se može zaključit iz navedenog? Jedino, da upravljačke institucije Države uopće ne interesiraju građani kojima trebaju služiti!Zahtjev za nadzor nad javnim izlaganjem katastarske izmjere

Odgovor Državne geodetske uprave od 6. ožujka 2012.


U „Narodnim novinama?od 9. prosinca 2011. objavljen je oglas o otvaranju nove zemljišne knjige za dio k.o. Novalja ?Gajac i započeo je teči rok za ispravni zemljišno knjižni ispravni postupak. Taj rok istekao je 9. 3. 2012.

Udruga je u roku podnijela prijavu/ prigovor u ispravnom postupku Općinskom sudu u Pagu. Svoje prigovore podnijeli su i pojedini vlasnici apartmana.
Međutim, tako je malo poznato što je sve učinjeno novom izmjerom i  novom zemljišnom knjigom!
Vlasnici u postupku nisu bili uopće saslušani niti su se njihove izjave dane u postupku javnog izlaganja podataka katastra, koji su se odnosile na preparcelaciju izvorne građevne parcele Zone A TSN Gajca, kat. čest. 1816/1 k.o. Novalja, uzete u obzir, dapače Povjerenstvo za katastarsku izmjeru i Povjerenstvo za obnovu zemljišnih knjiga odbilo ih je i zaprimiti.
U novoj zemljišnoj knjizi parkirališta u Gajcu proglašena su javnim dobrom na upravljanju Grada Novalje, isto tako sve površine unutar Kazeta, osim onih pod zgradom, legalizirana su bezakonja koja su počinjena, napr da su pojedini krajni apartmani ili čak preuređeni posl. prostor u apartman, uzeti kao posebna zgrada na posebnoj čestici, a zemljište uz more proglašeno je „uređenom plažom?u vlasništvu tvrtke „Kaštel2?d.o.o, tvrtke sa 21.000 kn kapitala, nadalje upisane su kao legalne bespravno izgrađene zgrade na ulazu u TSN Gajac bez oznake akta na temelju kojeg su građene itd. Kako će izgledati ispravni postupak tek ćemo vidjeti!Prijava / prigovor  u ispravnom postupku


Trgovački sud u Zagrebu  (Stalna služba u Karlovcu) proglasio se rješenjem P 572/12 od 10.veljače 2012. stvarno i mjesno nenadležnim u odnosu na sve tuženike iz tužbe koju je Udruga podnijela tom Sudu, osim za ?Gortan građevinarstvo?d.d. u stečaju.  Predmet je ustupljen Općinskom sudu u Novalji koji u naravi ne postoji ali ga Ministarstvo pravosuđa spominje u popisu sudova u Hrvatskoj. S obzirom da se predmet nije vratio Trgovačkom sudu u Karlovac, ispitali smo gdje se nalazi predmet odnosno kome je poštar taj predmet (težak otprilike 14 kg ) predao, i dobili smo informaciju da je predan u Novalji, povjerenstvu u Vodovodnoj ulici broj 3, tamo gdje je i čuveni Katastar Novalja i Povjerenstvo za obnovu zemljišnih knjiga. U toj ludoj situaciji obratili smo se dopisom Predsjedniku Vrhovnog suda Hrvatske dopisom koji se prilaže.

Prilog:

Dopis Predsjedniku VSH


Ustavni sud još nije donio odluku o prijedlogu Udruge iz lipnja 2009. godine za ocjenu ustavnosti određenih odredbi Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republiici Hrvatskoj te o ocjeni zakonitosti Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novalje te posebno Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Gajac. (Ovi prijedlozi objavljeni su na stranici)
Zadnji put je Udruga požurila pokretanje postupka požurnicom od 29. siječnja 2012.
I opet ništa!!


Ipak neka dobra vijest! Gradsko vijeće grada Novalja odbilo je prihvatiti Urbanistički plan uređenja Zrča! Hvala Bogu!


Udruga je postavila pitanje Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Upravi gospodarenja vodama vezano uz cijenu vodnih usluga na otoku Pagu i dobilo odgovor koji možete pročitti u prilogu.

Odgovor Ministarstva


Još jedna nova gradnja u Gajcu

Udruga je više puta požurivala Građevinsku inspekciju zbog gradnje ugostiteljskog objekta Trgovčevića na zelenoj površini uz more kao i radi njegovih poduhvata na zauzimanju ulice i izgradnji objekata, te obavijestila u tome Građevnu inspekciju Ministarstva prostornog uređenja i građenja, no bez rezultata! Također prijavila je najnoviju gradnju objekta vel. 20 x 8 m koju su pojedini vlasnici zatekli u travnju kada su boravili u Gajcu! Pozivaju se vlasnici u susjedstvu da i sami poduzimaju akcije kod nadležnih tijela zbog ovog uništavanja Gajca!
Također, pozivaju se i sami vlasnici u Gajcu da se suzdržavaju od dograđivanja i nadograđivanja, a osobito od zauzimanja zajedničkih površina, čime se zadire u identitet Gajca i interese susjeda. Mir i dobro neka nam je važnije od nekoliko m2 koje možemo na taj način dobiti!Dopisi prema Komualijama i Sanitarnoj inspekciji

Obavijest poduzeću Komunalije

Obavijest Sanitarnoj inspekciji

Pismo direktoru Komunalija NovaljaOčitovanje na javno izlaganje o novoj katastarskoj izmjeri na području grada Novalja
Ovdje možete preizeti cjeloviti tekst


PRIJEDLOG USTAVNOM SUDU RH
Ovdje možete preizeti cjeloviti tekst Prijedloga podnesenog ustavnom sudu
Prijedlog Ustavnom sudu


PRIMJEDBE NA PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA GRADA NOVALJE

U Novalji je od 8. travnja do 22. travnja ove godine održana javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novalje. Javno izlaganje ovog Prijedloga plana održano je 16. travnja. Do 22.travnja moglo se uputiti pismene primjedbe na ovaj plan i Udruga je to učinila  u roku te uputila primjedbe Gradu Novalji, Referadi za prostorno uređenje i gospodarstvo.

 Prije svega, primjećeno je da u Prijedlogu Izmjena plana nisu dani nikakvi razlozi za promjene  plana glede TSN Gajca.

Svojim primjedbama Udruga je tražila, sukladno zaključcima redovne Skupštine Udruge  od 23.srpnja 2008. godine, da se u Prostornom planu kroz izmjene i dopune Gajac označi kao „TSN Gajac-dio", i da se građevinsko područje tog turističkog naselja vrati u ono stanje kakvo je bilo utvrđeno Detaljnim planom prema kojem je Gajac građen, dakle da se područje TSN Gajca u grafičkom dijelu plana označi ružićastom bojom i oznakom T2, kakvu oznaku je to područje prema ranijem planu imalo. Priložena je preslika grafičkog dijela ranijeg plana.

Naime, Turističko-stambeno naselje Gajac  ( to je ime ovog naselja prema dokumentima prema kojima je naselje građeno )   bilo je planirano kao cjelovito turističko naselje, a ne kao stambeno naselje kakvim su ga proglasili Grad Novalja i Općina Kolan, i bilo je određeno kao izdvojena turistička zona te grafički označeno ružićastom bojom i oznakom T2. Kao razlog da se postojeće turističko naselje tretira kao „ seosko" naselje uzima se, prema objašnjenjima stručnog izrađivača plana   okolnost,  da je   TSN Gajac spomenuto kao naselje Gajac u Zakonu o područjima županija, gradova i općina u RH  koji određuje administrativno teritorijalnu pripadnost naselja, te kasnije preimenovanje dijelova tog istog naselja prilikom izmjena ovog Zakona  nakon podjele Gajca po pripadnosti dvjema županijama,  iz „Gajac-dio" i „Gajac-dio" u  „Gajac-dio" i „Gajac", pa onda u  „Gajac-dio" i  „Kolanski Gajac" te konačno u  „Gajac" i „Kolanski Gajac". Time je pravno promijenjen  urbanistički identitet već postojećeg naselja i tako omogućeno  dodavanje sadržaja koji su protivni interesima vlasnika u Gajcu. Konkretno, već je donošenjem ovog plana povećano građevinsko područje za stambenu izgradnju, a sada se još dodaje cijela nova Turistička zona /ružićasta boja i oznaka T2/. To je ono zemljište pred ulazom u TSN Gajac koje je već uvelike izgrađeno sa brojnim apartmanima, sve priključeno na infrastrukturu TSN Gajca. Kako „razvoj" naselja tamo izgleda može svatko vidjeti.

 Stoga se primjedbama Udruge traži da se ova turička zona briše, a pripojeni dio stambene i mješovite zone proglasi posebnim naseljem jer ovaj dio nije bio predviđen izvorno kao dio građevnog područja TSN Gajca.

Prirodna plaža u uvali Braničevica pokraj Gajca proglašena je protivno istini kao uređena plaža, što joj daje drugačiji pravni status. Već je počelo „uređivanje" plaže, na pr. Gradsko poduzeće „ Komunalije" je provelo vodovodne instalacije iz hidranta u TSN Gajcu preko cijele plaže do zgrada na kraju plaže pokraj Straška.  / Informacija je dobivena od gosp. Jurišića, Predsjednika Mjesnog odbora Gajac/. Primjedbama se traži da se ostavi u planu oznaka prirodne plaže, što ova plaža jest.

Daljnja primjedba je da se područje zone A uz more ne može proglašavati „neizgrađenim građevinskim područjem" jer je ono izgrađeno prema svojoj planiranoj namjeni i izdanoj građevinskoj i uporabnoj dozvoli za zonu A  sukladno tome se i koristi.

U primjedbama je navedeno da nema mjesta stavljanju van snage do sada važećeg PUP-a TSN Gajac, dakle dokumentacije kojom je TSN Gajac do najsitnijih detalja planiran i građen jer je taj plan konzumiran i potpuno u skladu sa odredbama kasnije donesene Uredbe o zaštitnom obalnom pojasu te novog Zakona o prostornom uređenju i gradnji

Na ove primjedbe očekujemo odgovor koji ćemo u cijelosti ovdje objaviti. .

 Primjedbe na Prijedlog Plana :Preuzmite ovdje.

 Dopune primjedbi na Prijedlog Plana

Preuzmite ovdje.